0 
Một con người có trí mệnh
Mấy cảm nhận đọc “Tím ngát tuổi hai mươi”