0 
Tôi viết
Một hồi ức hơn cả hồi ức...
Không chỉ một cuộc đời