0 
'Chân dung' một vùng văn hóa qua 'Gừng xứ Nghệ'
Có gì hay trong tập sách “Gừng xứ Nghệ”?