0 
Đọc sách cùng bạn: Người ở động Dã Năng
Vua Thành Thái và cái án đế vương