0 

Thông báo của Nhà xuất bản Văn học

Vừa qua, trên một vài trang mạng xã hội có một số ý kiến liên quan đến bản in cuốn sách "Miếng ngon Hà Nội", tác giả Vũ Bằng do Nhà xuất bản Văn học xuất bản năm 2012. Về việc này, Nhà xuất bản Văn học xin có ý kiến như sau để bạn đọc nắm được cụ thể sự việc:

 Cuốn sách "Miếng ngon Hà Nội", tác giả Vũ Bằng do Nhà xuất bản Văn học liên kết với Công ty TNHH Văn hóa Minh Tân- Nhà sách Minh Thắng liên kết xuất bản, nộp lưu chiểu quý IV năm 2012. Sau kiểm tra sách lưu chiểu, Nhà xuất bản Văn học phát hiện thấy Công ty TNHH Văn hóa Minh Tân- Nhà sách Minh Thắng đã không in theo đúng bản thảo đã được Nhà xuất bản Văn học cung cấp và duyệt cho tái bản. Cụ thể, đó là bản in của Nhà xuất bản Văn học năm 1994, không có phần Phụ lục ở cuối sách.

Nhà xuất bản Văn học đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Văn hóa Minh Tân- Nhà sách Minh Thắng dừng phát hành, thu hồi và sửa chữa lại cuốn sách theo đúng bản thảo đã được cung cấp và duyệt tái bản. Công ty TNHH Văn hóa Minh Tân- Nhà sách Minh Thắng cũng đã có văn bản gửi Nhà xuất bản Văn học nhận sai sót và cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc yêu cầu của Nhà xuất bản. Sau đó, Công ty TNHH Văn hóa Minh Tân- Nhà sách Minh Thắng đã nộp lại cho Nhà xuất bản Văn học bản in đã được sửa chữa theo bản thảo duyệt in của Nhà xuất bản Văn học.

Nhà xuất bản Văn học hiện vẫn đang lưu trữ bản gốc của tất cả các văn bản, tài liệu trên và đã gửi đến các cơ quan chức năng để báo cáo sự việc.

Trân trọng!